Samos par Puca

Koraliki Samos® par Puca®, dwudziurkowe, owalne "kaboszony".

Samos par Puca
Samos par Puca

Koraliki Samos® par Puca®, dwudziurkowe, owalne "kaboszony".